30 Sep '13, 3am

30 Sep 2013: Jawapan Bertulis Soalan Parlimen [MENTERI KESIHATAN]

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN : BAGI JAWAB LISAN DARIPADA : Puan Nurul Izzah binti Anwar [ Lembah Pantai ] TARIKH : 25 Sep 2013 (Rabu) SOALAN : Puan Nurul Izzah binti Anwar [ Lembah Pantai ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan berapakah jumlah terkini Klinik 1Malaysia yang mempunyai Pegawai Perubatan (medical officer). Nyatakan juga senarai Klinik 1Malaysia yang tiada Pegawai Perubatan serta alasan ketiadaan mereka. JAWAPAN OLEH YB DATUK SERI S. SUBRAMANIAM MENTERI KESIHATAN MALAYSIA Tuan Yang Di Pertua, Dari Januari 2010 sehingga 9 September 2013, 237 buah Klinik 1Malaysia sedang beroperasi di seluruh negara. Tujuan asal penubuhan Klinik 1Malaysia adalah untuk menyediakan rawatan dan prosedur ringan bagi memudahkan pesakit mendapat akses cepat yang boleh dikendalikan oleh Penolong Pegawai Perubatan, Jururawat dan Pembantu Perawatan dan Kesihatan. Walau b...

Full article: http://www.nurulizzah.com/site/2013/09/30/30-sep-2013-jaw...

Tweets

30 Sep 2013: Jawapan Bertulis Soalan Parlimen [...

nurulizzah.com 30 Sep '13, 5am

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN : BAGI JAWAB LISAN DARIPADA : Puan Nurul Izzah binti Anwar [ Lembah Panta...

Ähli Parlimen PAS Minta Bantuan Menteri Umno…: Wang kerajaan adalah haram.. tak boleh terima duit dari Umno..H...

Ähli Parlimen PAS Minta Bantuan Menteri Umno…: ...

pisau.net 29 Sep '13, 7pm

Wang kerajaan adalah haram.. tak boleh terima duit dari Umno..Harus perangi Umno BN ini adalah jihad fisabilillah..Jika ma...

#singaporeans r talkg abt 30-Sep-13: #sgpol #sgelections #oursgconv #fcf

#singaporeans r talkg abt 30-Sep-13: #sgpol #sg...

singaporedaily.net 30 Sep '13, 3am

– Breakfast Network: MOM must show that fair is fair – The Void Decker: Fair Consideration Framework: Good for now – Limpe...

SearchCap: The Day In Search, September 30, 2013

searchengineland.com 30 Sep '13, 9pm

Facebook Now Let’s You Search Your Posts & Status Updates In Graph Search Facebook announced the launch of searching your ...